GROUP B / WEEK XVII / AUGUST 05 2018

WK: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
TIMEFIELDTEAMSREFEREES
MM
8:00 AMCHIVASV/SPUEOAX
8:00 AMBAYERN MUNICHV/SREAL MADRID
8:00 AMCHAPINV/SMAZALTEPEC
8:00 AMLOBOS FCV/SNAPOLI
8:00 AMXOCHI FCV/SOFF